Större Attefallshus från den 1 mars 2020

Från och med 1 mars 2020 införs de nya reglerna för Attefallshus som riksdagen beslutade om i januari. De nya reglerna avser de Attefallshus som är komplementbostadshus. Dessa tillåts nu ha en byggnadsarea på högst 30 kvm istället för som tidigare 25 kvm. Notera att det är byggnadsarea som avses, inte boarea. Med byggnadsarea menas byggnadens yttermått, alltså den yta som byggnaden upptar på marken.

Precis som tidigare kan ett komplementbostadshus vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus. Om komplementbostadshuset är ett fritidshus finns det undantag från utformningskraven och de tekniska egenskapskraven på byggnadsverk, exempelvis kraven på tillgänglighet och användbarhet.

För Attefallshus som är komplementbyggnader, till exempel garage, förråd, växthus eller gäststuga, har storleken inte ändrats utan de får fortfarande vara högst 25 kvm.

Det krävs inte bygglov för Attefallshus men det krävs en anmälan till kommunen för att få ett startbesked innan man kan påbörja byggnationen. Anmälan ger kommunen ett underlag på vad skall byggas och vart. Kommunen kan sedan bedöma om de kan lämna startbesked. Innan byggnaden kan tas i bruk behöver man även ett slutbesked från kommunen.

Attefallsreglerna gäller utöver en eventuell detaljplan och ett Attefallshus kan följaktligen uppföras i strid med detaljplanen. Det innebär att ett startbesked för Attefallshus ska ges även om fastigheten totalt sett får en större bebyggd area eller ett större antal komplementbyggnader än vad detaljplanen reglerar. Ett Attefallshus kan även placeras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas s.k. prickad mark.

Det finns dock begränsningar för var och hur man kan bygga Attefallshus. T.ex om fastigheten som skall bebyggas är belägen inom ett område som är kulturmiljöinventerat. En kommun kan neka startbesked för att bygga Attefallshus om området är särskilt skyddsvärt på grund av kulturvärden på platsen. Dessutom måste komplementbostadshuset uppfylla krav på tillgänglighet enligt boverkets byggregler (BBR), byggas i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus, placeras minst 4,5 meter från tomtgräns (eller få sin närmare placering godkänd från den grannen), inte vara högre än 4 meter och inte överstiga 30 kvm byggnadsarea. Ska byggnaden uppföras inom strandskyddsområde, nära väg eller nära järnväg finns det ytterligare regler som kan begränsa rätten att få bygga ett Attefallshus.

Läs mer hos Boverket